Personelin Kariyer Gelişimi ve Yönetimi

Personelin Kariyer Gelişimi ve Yönetimi

Kariyer Geliştirme

Günümüzde insan kaynakları departmanı için kariyer kavramı önemli bir hal almıştır. Pek çok kişi eğitim ve iş hayatı süresince bireysel kariyer hedeflerini oluşturur. Bireyler hedeflerine ulaşmak için performanslarını arttırmak gibi pek çok faaliyette bulunurlar. Aynı zamanda insan kaynakları departmanıda çalışanlarının kariyerlerini geliştirmeleri için faaliyetlerde bulunurlar. Firmaların insan kaynakları departmanında bulunan görevlilerin pek çok görevleri bulunur. Görevlerinden biride çalışanların kariyer gelişimi ve yönetimini yapmaktır.

Kariyer Nedir?

Kariyer, bir bireyin çalışma süresi boyunca elde ettiği deneyim ve becerilerin hepsidir. Kariyer hayatınız boyunca adım adım ve sürekli olarak kendinizi geliştirir ve bir işte uzmanlaşırsınız. Kariyer kavramı oldukça geniş anlamlar içerir. Kariyer sadece bireyler için değil insan kaynakları departmanı içinde önemlidir. Bunun nedeni bireyin kariyeri çalıştığı kurumdaki iş rolünü, kurumun beklentisini ve amaçlarını içerir.

Bireyin kariyerinde ilerlemesi daha çok sorumluluk almasına ve daha çok gelir elde etmesine yardımcı olur.

Kariyer Geliştirme Nedir?

Kariyer geliştirme, çalışanların kariyer hedefleri doğrultusunda istedikleri hedeflere ulaşılmasını sağlamak için yapılan faaliyetlerin tümüdür. Kariyer geliştirmeyle hedeflenen amaç çalışanın yeteneklerini ve becerilerini geliştirmektir. Bu sayede firmanın amaçları için çalışanların değerlendirilmesini sağlar. Kariyer geliştirmenin bu nedenle hedefi çalışanların yeteneklerini geliştirmek ve ortaya çıkmasına yardımcı olmaktır.

Kariyer Geliştirmenin Çalışanlara Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?

Kariyer geliştirmenin çalışanlara sunabileceği pek çok fayda vardır.

 • Çalışanların gerginliğinin azaltılmasına yardımcı olur.
 • Çalışanların bağımsızlığını arttırmaya yardımcı olur.
 • Çalışanların yaşam kalitelerini yükseltir.
 • Çalışanların niteliklerine uygun iş olanağı bulmalarına yardımcı olur.
 • Personelin daha fazla ücret almasını sağlar.
 • Personelin statüsünü arttırmaya yardımcı olur.
 • Personelin iş ortamına uyumunu arttıracaktır.
 • Firmanın misyon ve vizyonunun sağlanmasına yardımcı olur.
 • Çalışanlarınıza kariyer geliştirme fırsatı sunarak kendilerini daha iyi tanımalarına yardımcı olur.

Kariyer geliştirmenin çalışanlarınız için verimli olabilmesi için firmanın tüm kademelerinin sürece dahil olması gerekir. Çalışanların kariyer planının oluşturulması, çalışanların performans değerlendirmesinin yapılması, kariyer danışmanının işe alınması ve çalışanların ihtiyaç duyduğu konularda gerekli eğitimlerin sağlanması gibi konuların gerçekleştirilmesi firmanın sorumluluğundadır.

Kariyer geliştirme uygulamalarında işletmeler genellikle kariyer merkezlerinden, kariyer rehberlerinden,mentorluk, kariyer koçlarından, kariyer atölyelerinden, eğitim ve geliştirme programlarından ve iş dizaynı çalışmalarından yararlanırlar. Kariyer merkezleri, personellerin kariyer gelişimlerine destek olur. Kariyer merkezleri personelin kendisini değerlendirmesine yardımcı olur ve işletme içinde eğitim verirler.

Kariyer rehberleri, çalışanların mesleki olarak gelişimlerine yardımcı olurlar. Kariyer rehberleri çalışanların kariyer ve eğitim imkânlarına yön vermek ve hangi eğitimlerin faydalı olacağına karar vermek için vardır.

Mentorluk, kariyer geliştirme konusunda tecrübeli ve uzman kişilerin bilgilerini başka kişilere aktarmasıdır. Mentor kişinin bilgilerini başkalarına aktarmasıyla öğrenme ve gelişim sürecini tamamlamak amaçlanır.

Kariyer koçluğu, çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmasında yardımcı olan kişidir.

Kariyer atölyesi, çalışanlarınızın kariyer planlamasını değerlendirir. Eğitim ve geliştirme programlarıyla çalışanların kabiliyetlerini seminerler ve kurslar gibi etkinliklerle ortaya çıkarmayı hedefler.

İş dizaynı, çalışanların iş zenginleştirme yoluyla yönetim fonksiyonundaki görevlerini arttırma ve iş rotasyonuyla çalışanların mevcut işlerine benzer görevlerde yer almasını sağlar.

Kariyer Gelişimi Aşamaları Nelerdir?

Kariyer gelişimi beş aşamadan oluşur. Bu aşamalar iş için hazırlık, örgüte giriş, ilk kariyer, orta kariyer ve son kariyer aşamalarıdır.

İş için hazırlık aşaması çalışanların doğumundan yaklaşık olarak 25 yaşına gelmesi aşamasını oluşturur. Bu dönemde çalışanlar ilk kariyer hedeflerini oluştururlar ve bu doğrultuda eğitimler almaya başlarlar.

Örgüte giriş aşaması 18-25 yaş arasındaki bireylerin iş bularak işe başlama aşamasını oluşturur. Bireyin kariyer hayatına ilk adım attığı aşamadır.

İlk kariyer aşaması 25-40 yaş arasındaki bireylerin kendilerini işe kabul ettirdikleri ve başarı elde ettikleri aşamadır.

Orta kariyer aşaması 40-55 yaş arasındaki bireyleri kapsar. Bu aşamada bireylerin kariyerlerinde büyüme ve ilerlemeyi içerir.

Son kariyer aşaması bireyin iş hayatından ayrılmaya hazırlandığı aşamadır.

Kariyer Yönetimi Nedir?

Kariyer yönetimi, kariyer planlanması ve kariyer gelişimini kapsayan bir süreçtir. Bu süreç çalışanların değerlerinin tespit edilmesi, ilgi alanlarının bulunması, çalışanların güçlü ve zayıf yönlerinin keşfedilmesini, firmanın bünyesindeki iş fırsatlarından çalışanların haberdar olunmasının sağlanması, kariyer hedeflerinin oluşturulması ve kariyer hedefleri için hazırlık planlarının oluşturulması gibi etkinlikleri içerir.

Kariyer yönetimi sayesinde çalışanlar objektif şekilde kendilerine ait güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyar. Çalışanların oluşturduğu kariyer hedefleriyle bu hedefe nasıl ulaşacaklarının planlanıp strateji oluşturulmasına yardımcı olur.

Kariyer yönetimi hem çalışanların hem yöneticilerin hemde organizasyon sahiplerinin sorumluluk alması gereken bir süreçtir. Çalışanlar kendi yeteneklerini gösterebilmek için yöneticilerine dürüst olmalıdırlar. Bu şekilde kendilerini doğru ifade edebilirler. Yöneticilerin göreviyse çalışanların kendilerine ilettikleri bilgileri doğrulamak ve değerlendirerek firmada açılacak pozisyonlar hakkında bilgilendirmektir. Bu sayede firmanın bünyesinde bulunan çalışanlara fırsat sunulmuş olacaktır.Firmaların kariyer yönetimi sürecinde görevi yönetimin bilgi sistemini kurmak, bilgilerin güncel tutulmasını sağlamak ve sahip olunan bilgilerin etkin kullanılmasını sağlamaktır.

Kariyer Yönetiminde Nasıl Başarılı Olunur?

Firmaların kariyer yönetiminde başarılı olabilmeleri üç unsura bağlıdır.

 • Kariyer yönetimini iyi şekilde planlamak.
 • Üst kademedeki yöneticilerin kariyer yönetim sürecini desteklenmesi.
 • Çalışanların kişisel planlarıyla firmanın planlarının ortak bir payda da buluşturulması.

Kariyer Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

 • Firmaların gelecekte ihtiyaç duyabileceği nitelikli iş gücünün firma içinden sağlanabilmesi.
 • Çalışanların mutlu olmasını sağlar.
 • Çalışanlarınızın beklentilerini karşılayabilmenizi sağlar.
 • Firma içindeki iletişimin güçlendirilmesine yardımcı olur.
 • Çalışanların kariyer hedefleriyle firmanın kariyer hedeflerinin ortak noktada toplanmasını sağlamak.
 • Firmanın herkese eşit fırsat sunmasına yardımcı olmak.
 • Firmanın performansını yükseltmek.

Kariyer yönetimi süreciyle firmalarçalışanlarınınüzerine yoğunlaşılır. Bu sayede yöneticiler ve çalışanlar arasında iletişim güçlenir ve etkileşimini artırır. Kalifiye bir çalışanın iş bulma aşamasında kariyer yönetimini yapmış bir firma oldukça avantajlı olacaktır. İnsan kaynakları planlamasında oluşturulan arz ve talepler kariyer yönetiminin girdisini oluşturur. Bu nedenle insan kaynakları çalışanlarıyla kariyer yönetimi süreci doğrudan ilişkilidir.

Kariyer Yönetiminin Amaçları Nelerdir?

 • Kariyer yönetimiyle bir çalışanın firma içindeki bulunduğu yerin farkına varabilmesi.
 • Bir çalışanın kariyer yolunu oluşturabilmesi.
 • Firma yönetiminin başarı yolunda ihtiyaç duyacağı insan kaynağına ulaşabilmesi.
 • Firma içinde gelişme potansiyeline sahip çalışanların keşfedilip, daha fazla sorumluluk almasına yardımcı olmak.
 • Kariyerinde durgunluk yaşayan çalışanların motive edilmesine yardımcı olmak.
 • Kariyerinde durgunluk yaşayan çalışanların yeni hedefler doğrultusunda kariyerlerine yeni bir hedef edinmelerine yardımcı olmak.