İnsan Kaynakları Uygulamaları

Bu uygulamalar, insan kaynaklarının koordine edilmesi ve örgüte kazandırılması için, insan kaynakları yöneticisi ve örgütün personel ihtiyacının belinlenmesi, personel seçimi, ücret yönetimi ve işe personel alınması görev ve sorumluluklarını kapsar.

Amerikan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’ne göre insan kaynakları fonksiyonlarına ilişkin faaliyetler şunlardır:

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

 • Örgüt yapısı içinde etkin takımların kurulması
 • Çalışanların performansının değerlendirilmesi için gereken sistemin kurulması
 • Çalışanların yetiştirilmesi ve eğitimi, oryantasyonunun yapılması
 • Kariyer planlarının geliştirilmesinde çalışanlara yardımcı olunması
 • Örgütsel gelişim ve yönetim programlarının tasarlanarak uygulanması

İnsan Kaynakları Planlaması, Personel Seçimi ve İşe Alınması

 • Örgütteki işler için gerekli nitelikleri belirlemek üzere iş analizlerinin yapılması
 • Örgütün belirlenen amaçlarına ulaşması için gerek duyulan insan kaynağı ihtiyaçlarının tahmin edilmesi
 • İhtiyaçların karşılanması için plan geliştirme ve uygulama
 • Amaçlara ulaşmak için ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının örgüte kazandırılması
 • Örgütteki belirli pozisyonlar için personel seçimi ve işe alınması

Ücret ve Diğer Ödemeler

 • Tüm çalışanlar için ücret ve ek kazanç sistemlerinin kurulması ve işletilmesi
 • Ücret ve diğer yapılan ödemelerin adil ve kararlı olmasının sağlanması

Çalışma ve Çalışan İlişkileri

 • Örgüt ve sendikalar arasında arabulucu vasfıyla hizmet edilmesi
 • Disiplin ve sorun çözüm sistemlerinin kurulması

İnsan Kaynakları Araştırmaları

 • İnsan kaynakları bilgi bankasının kurulması
 • Çalışanların iletişim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi

İnsan Kaynakları Yaklaşımları

İnsan kaynakları yaklaşımı insan kaynakları yönetimindeki baskın eğilimdir. Amacı, örgütsel verimliliğin artırılması ve çalışanların ihtiyaçlarının tatmin edilmesidir. Örgütsel hedefler ve bireysel gereksinimler birbirini destekleyecek şekilde işlenmektedir.

Bu yaklaşımın temelindeki ilkeler şu şekildedir:

 • Çalışanlar, eğer doğru şekilde yönetilir ve geliştirilirse, verimlilikleri artacak ve şirkete uzun vadeli kazanımlar sağlayacaktır.
 • Çalışanların ekonomik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek kurallar, programlar ve uygulamalar geliştirilmelidir.
 • Çalışanların mevcut yeteneklerini en üst seviyede kullanabilecekleri ve kendilerini sürekli eğitebilecekleri bir çalışma ortamı oluşturulması gereklidir.
 • İnsan kaynakları programı uygulanırken hem örgütün hem de çalışanların hedefleri göz önünde bulundurulmalıdır.

İNSAN KAYNAKLARINA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR

İnsan kaynakları yönetimi, yönetim ve personel yönetimi konusundaki bilgi ve ilkeleri ve insan ilişkilerini bir bütünün içerisinde ve farklı bakış açısıyla ele alır. Bunlar;

 • İnsan kaynakları yönetiminin, personel yönetimine verilen yeni bir ad olarak ele alan yaklaşımlar,
 • İnsan kaynakları yönetiminin çalışan personel yönetiminden farklı görülerek, insan kaynakları yönetimini bir kuruma isnat etmek gerektiğini ve kuram geliştirmenin sosyal bilimlere dayandırılmasının mümkün olacağını ileri süren yaklaşımlar,
 • Stratejik insan kaynakları yönetimi yaklaşımı İlk yaklaşımdaki ana düşünce, örgüt içerisindeki personelin işlevsel faaliyetleridir. Bu yaklaşıma yeniden adlandırma yaklaşımı da denir. Personel yönetimi ve insan kaynakları yaklaşımı arasında felsefi, işlevsel düzeylerde ve personel yönetimi uygulamalarının yönetim tarafından belirlenmiş değerlerle, bütünleştirilmesi düzeyinde farklılıklar bulunmaktadır. İkinci yaklaşım ise; yöneticilere insan kaynakları yönetimi ve düşüncesi konusunda bir çerçeve sunulmaktadır. Üçüncü yaklaşımda ise örgütün insan kaynaklarının daha etkin nasıl kullanılabileceği ve rekabetçi üstünlüğünü artırabileceği konusu üzerinde durur.

İnsan kaynakları yönetimi örgüt çalışanlarının stratejik amaç ve hedeflere ulaşması için daha ektin bir şekilde nasıl yönetileceği konusunu ele alır. İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi Farklar

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Stratejik insan kaynakları yönetimi; örgütlerin iç ve dış çevrelerdeki farklılaşmalar ve örgütlerin insan kaynakları stratejilerini etkilemesi veya belirlemesidir.

Buradaki anahtar kavram stratejik uyumdur. Stratejik uyum ise; içsel insan kaynakları stratejisi unsurlarıyla dışsal işletme stratejisi arasındaki uygunluktur.

İnsan kaynakları fonksiyonu ile stratejik yönetim süreci arasındaki uyum düzeyleri;

Yönetsel Bağlantı

İnsan kaynakları bölümü strateji formülasyonunda ve uygulamasında stratejik yönetim sürecinin herhangi bir bileşeninden bütünüyle ayrılmaktadır.

Tek Yönlü Bağlantı

Bu düzeyde ise, stratejik planlama biliri örgütün stratejik planını değiştirerek plan konusunda insan kaynakları bölümünü bilgilendirir.

İki Yönlü Bağlantı

Bu düzeyde, işletmenin stratejik planlama birimi,  örgütün stratejik planları hakkında insan kaynakları bölümüne bilgilendirme yapar. İnsan kaynakları uzmanları da, farklı stratejilerin insan kaynakları ile ilgili yönlerini çözümleyerek stratejik planlama birimine sunar. Stratejik kararlar alınmasının ardından yapılan planlar, işleme konmak ve yürütülmek üzere insan kaynakları bölümüne geri gönderilir.

Bütüncül Bağlantı

Bu düzeyde ise, insan kaynakları bölümü, stratejik yönetim ekibinin tamamlayıcı ve ayrılmaz üyesidir. Örgütler, strateji formülasyonu ve uygulama süreçlerini kendi bünyesinde toplayan ve bağımsız insan kaynakları fonksiyonuna sahiptirler.