Bireysel ve organizasyon düzeyinde belirli bir hedefe yönlendirilmiş değişime öncülük eden ve süreci yöneten kişidir biçiminde tanımlamak mümkün; Değişim Yöneticisini.

Farkındalık, İstek, Bilgi birikimi, Yetenek, Güçlendirme kelimelerinin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşan ADKAR sözcüğü ile kısaca tanımlanan model, Jeff Hiatt tarafından yaratılmış.

Yöntemin geliştirilmesine neden olan unsur işletmelerin giriştikleri herhangi bir değişim sürecini minimum riskle gerçekleştirebilmek ve nihai amaç olan başarıya ulaşmaktır. Değişim sürecinin Üç aşamadan oluştuğu belirtiliyor öncelikle içinde bulunulan şimdiki konum, Geçiş konumu, Gelecekteki konum. İlk aşama bize nedenleri verir neden değişime gerek duyulmuştur? Değişimi gerekli kılan olay ya da durum nedir?

Değişimin gerekli olduğunun anlaşıldığı nokta değişimin arzu edilmesini sağlayan noktadır aynı zamanda farkındalık oluştuktan sonra değişim isteği ve nihayet bu isteğin nasıl hayata geçirileceği ile ilgili çalışmalar ve içeriklerinin neler olacağının araştırılması süreci gelecektir. Gelecekteki durumu hazırlayacak hedeflenen konumun başarı ile gerçekleşmesi geçiş döneminde sorulara bulunacak yanıtlar, ortaya konacak çözüm yolları, üretilecek stratejiler ve etkin biçimde uygulanması çalışmaları en önemli süreci oluşturacaktır.

Bu aşama bilgi birikiminin yoğun kullanılacağı hata olmaması gereken geçiş halidir. Deneyim ve tecrübe ne kadar olmazsa olmaz nitelikler olsa da bilgi birikimi ve bilginin etkin kullanımı geçiş sürecinin ana faaliyet alanıdır.

Son aşamada değişim gerçekleşmiştir fakat sürdürülebilir olması, yeni halin varlığını koruması istenmektedir bu nedenle son durum desteklenmeli ve korunmalıdır bu amaca yönelik yol ve yöntemler uygulamaya konularak sürekliliği sağlanmaya çalışılır.

Değişim yöneticisi yetiştiren uluslararası alanda geçerli sertifika veren kısa süreli eğitim programı üniversitede uygulanıyor.  Değişimi yönetebilecek kişiler arasında proje yöneticileri, organizasyon yöneticileri, yönetim ekibi iş görenleri, sponsorlar, eğitmenler, İK yöneticileri ve çalışanları da bulunuyor.

Değişim sürecinin belirli zorlukları bulunuyor Başlangıç aşamasında yetersiz zaman, destek eksikliği ya da koşulların uygun olmayışı olarak sıralamak mümkün. Değişim sürecini uygulayan kişi başlangıç aşamasında çeşitli endişeler duyabilir, programa karşı çıkanlar olabilir ve ölçme değerlendirme çalışmalarının yürütülmesinde zorluklar yaşanabilir. Uygulama aşamasına gelindiğinde yönetim, stratejilerin hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmanın diğer zorluklarını oluşturuyor.

Değişimin belirleyicisi olan unsurlar Dış çevre, İç çevre, Müşteriler, Tedarikçiler, İş görenler değerlendirilerek elde edilen sonuçlara göre değişim sürecini başlatacak program oluşturulur.

 • Planlama
 • Ölçme
 • Analiz
 • Tasarım
 • Geliştirme
 • Uygulama
 • Değerlendirme

Yeni çağın mesleklerinden olan Değişim Yöneticisi arayan iş ilanlarına sıklıkla rastlıyoruz artık, aranan kriterler Üniversite mezunu, analitik düşünebilen planlama yeteneğine sahip, müşteri odaklı, yeni teknoloji uygulamalarını kullanabilen, iletişim ve ilişki yönetiminde bilgi sahibi şeklinde sıralanıyor. İş tanımına gelince Değişim Yöneticisi arayan firma ilanlarında, ilk sırada iş süreçlerinin devamlı olarak gelişmesinin sağlanması bulunurken listenin devamında küresel düzeyde bu alandaki en iyi uygulamaları izlemek, analiz sonuçlarını almak ve raporlamak, yeni çalışma yöntemlerini uygulanabilir konuma taşımak, iç müşteriler ile uygulama projelerinin aktive edilmesini sağlamak bulunuyor.

Değişim yöneticisi olarak kariyerine devam edecek kimselerin eğitimlerini pek çok alanda geliştirmeleri gerekiyor.

 • Değişimin psikolojik etkileri
 • Teoriler
 • Proje yönetimi
 • Sponsorluk
 • Koçluk
 • Direnç Yönetimi
 • Geri bildirimlerin değerlendirilmesi
 • Önlemler ve çözümlerin oluşturulması
 • İletişim

İş yaşamı değişikliklere hızlı uyum sağlamayı gerektiren bir yapıya sahip olduğundan işletmelerde çalışan iş görenlerin mevcut değişikliklere hızlı biçimde adapte olmaları yenilikleri hızlı öğrenmeleri firmanın başarısının riske sokulmaması nedeni ile gereklidir.  Değişim gerçekleşirken mevcut çalışma temposunun aynı verimlilik ile devam etmesi, kaliteden ödün verilmemesine özen gösterilmesi iş görenlere gerekli eğitimlerin zamanında ve eksiksiz aktarılmasına özen gösterilmelidir.

Değişim aşamasının önündeki engellerden biri değişimin direnç ile karşılaşmasıdır çözüm süreci direncin nasıl oluştuğu, nasıl ortaya konulduğu ve bu sürecin nasıl yönetileceği sorularının yanıtlarını bularak yönetilmektedir.

2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre firmaların %93 kadar bölümünün değişim geçirdiği, değişim amacı ile yapılan girişimlerin ise %70 kadar bölümünün başarısız olduğu belirtilmiş. Başarısızlığın kaynağında iş görenlerin uygulamalarda yetersiz kalması, bilgi eksikliği ve uyumda yavaşlık gibi sorunların olabileceği ayrıca yeni stratejilerin anlaşılmasında ve hayata geçirilmesinde yine iş görenlerin yetersiz kalmış olma ihtimali düşünülmüş.

Direncin sebepleri olarak ise güven eksikliği, düşük esneklik seviyesi, değişimin sonuçları ile ilgili endişeler gösterilebilir. Değişimin yönetiminin tüm bu sebeplerden konusunda uzaman bir yönetici tarafından idare edilmesi gerekir ve günümüzün popüler meslekleri arasında yerini almıştır.

Sistem analistleri için onlar büyük resim düşünür diyorlar, yaptıkları iş ise bilişim sektöründeki hedeflerin belirlenmesi hususunda çözüm üretmek.

Herhangi bir işletmenin kullanılan bilişim sistemlerinin analiz edilmesinden sonra verimi artırarak mevcut giderleri düşürecek hedefler ve stratejik çözümler bulmaya çalışan meslek grubu olarak tanımlayabiliriz.

Bilgi teknolojileri sistem analistleri şayet nitelikleri arasında programlama bilgisi bulunmuyorsa yazılım ekibi ile birlikte faaliyet gösterirler. Araştırmalar sektörde yıldızı en fazla parlayan yeni meslekler arasında bulunduğunu söylüyor.

GÖREVLERİ

 • Tüketici ve kurum yöneticileri ile yakın iletişim kurmak
 • Sistemin analiz edilmesi, verim ve etkinliğinin artırılması konusunda çaba gösterilmesi
 • Mevcut sistemi uygulamalarının daha işlevsel hale getirilmesine çalışılması
 • Yeni sistem tasarımları üretilmesi
 • İşletmenin Bilgi Teknolojilerine yatırımını artırmak için çaba göstermek

EĞİTİM TÜRÜ

 • Bilgisayar Bilgi Sistemleri mezunu
 • Yönetim Bilgi Sistemleri
 • İş Zekâsı
 • İngilizce Dil Bilgisi

Yukarıda sıralanan bölümlerinden birinden lisans diplomasına sahip olmak gerekli, bazı görevler için ise Yüksek Lisans mezunu olmak koşulu da aranan şartlar arasında. Sistem analistleri çalıştıkları sektöre göre bilgi birikimlerini artırmak durumundalar finans ve bankacılık alanında çalışacak bir sistem analisti ile hastanede görev yapacak sistem analisti arasında elbette fark bulunuyor.

İŞ ANALİSTİ NE İŞ YAPAR?

Geleneksel tanımı ile işin gereklerinin tespiti, hayata geçirilecek proje için piyasa araştırması yapılması, işin geliştirilmesine yönelik gerekliliklerin neler olduğu ile ilgili faaliyetleri kapsar. Günümüz uygulamalarında ise iş analistinden beklenen sorumluluklar ve hizmetler güncel gelişmeler doğrultusunda artmış dolayısı ile güncellenmiştir.

Teknolojik dönüşüm ülkemizin tüm yaşam alanlarında gerçekleşmesi zorunlu hale geldiği gibi iş ve işletmelerdeki gelişim sürecinin tamamlanarak küresel standartların yakalanması da bu dönüşüme bağlıdır dolayısı ile konuyu iş analistleri açısından değerlendirmek gerekirse bu alanda faaliyet gösterecek meslek adaylarının işletme faaliyetlerini teknolojiye uyarlama becerilerinin de bulunması gerekiyor.

Meslekler kendi içinde uzmanlıklara ayrılarak yeni meslekler doğurdukça konu biraz karmaşıklaşsa da hizmet kalitesinin artması, iş verimliliğinin artması iş gören bilgi niteliğinin ve güvenilirliğinin maksimum seviyeye taşınması hedeflenmekte. Mesleklere belirli standartlar getirilerek sınırları net olarak çizilmeye çalışılmakta.

Bugüne kadar alt yapı ve piyasa araştırma faaliyetlerini kapsayan iş analisti ki bu çalışma alanına ürün araştırma da dahil iş alanını ürün yöneticileri üstlenmekte, iş analisti teknolojinin uygulanacağı alanların sorumluluğunu almakta.

İş analisti faaliyet alanını nereye kadar genişletecek nerede duracak mesleğin sınırlarının çizilmesi açsından önemli bir soru. Kesin sınırların çizilmesi sorunları şimdilik daha karmaşık hale getirdiğinden ilgili meslek dallarının genel eğitimleri birlikte verilmekte ve bağlantılı alanları kapsayan çalışmalar ekip halinde takım çalışması yaklaşımı ile yürütülmekte.

İş analistinin genel olarak tanımlanmış görevlerini aktarmakta fayda var.

 • İşletmenin vizyon, misyon değerlerini İş analisti iyi bilmek durumunda
 • İşletme stratejilerini bilmek ve uygulamakla yükümlü
 • Stratejik hedefler ve projeler geliştirmeli, yaratıcı olmalı
 • Teknoloji ekibi, yönetim ekibi arasında bağlantı noktasıdır
 • İşletme beklentilerine uygun davranmak
 • Dış ve iç alanda gerekli olacak iş ihtiyacının hazırlığını yapmak
 • Proje ekibi ile çözüm faaliyetlerini yürütmek birimi desteklemek
 • Beklenmedik tehditlere karşı değişim yönetimi başlatacak beceriye sahip olmak
 • İş analizine veri olabilecek bilgileri toplamak

PROJE YÖNETİCİSİ NE İŞ YAPAR?

Yapılan uluslararası bir araştırmaya göre 2027 yılına dek bu meslek dalında yaklaşık 88 Milyon kişiye ihtiyaç duyulacak geçecek süreç için pek çok sektörün %40’a yakın büyüme göstereceği dolayısı ile 22 Milyon yeni iş kolunun doğacağı belirtiliyor.

2000 yılından itibaren teknolojini gelişmesine bağlı olarak pek çok yeni meslek doğdu ve bu alan genişlemeyi sürdürüyor dolayısı ile yapılan öngörülere göre eğitimine devam eden gençlerin, mesleğini değiştirmeyi düşünenlerin bu sürece hazırlanmaları güncel değişim dinamizmini de yakalamaya çalışmaları gerekmekte gençlere bu alanlarda araştırmalar yapmaları konusunda teşvik verilmesi gerektiği gibi danışmanlık hizmetleri de verilmesi gerekmekte.

Araştırma sonuçları Çin ve Hindistan için Proje Yönetim odaklı istihdamda %75 söz sahibi olacaklarını proje odaklı yetenek gerektiren iş gücü gerekliliğinin artacağını söylüyor.

Proje yöneticisi olmak için belli sertifikalara ve deneyime sahip olmak koşulu aranıyor iş ararken. Proje yöneticileri belirli bir iş için başlangıç ve bitiş sürelerini kapsayan dönemden sorumlu olmak üzere istihdam edilebiliyorlar ve bu süreçte ki tüm faaliyetlerin sorumluluğunu alıyorlar.

Bugün ve yakın gelecek için proje yöneticisi olabilecek bireylerin yetiştirilmesinin önemsenmesi gerekiyor.

Arabulucu olabilmek için Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Arabulucu olarak çalışabilmek için Bilirkişi uzmanlığında olduğu gibi Anayasal suç, sahtekarlık veya terör ile ilgili suçlardan hiçbirini işlememiş olmak gerekiyor.

Meslekte en az 5 yıllık deneyime sahip olmak, Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve arabuluculuk daire başkanlığının açtığı sınavda başarılı olmak koşulları aranıyor. Arabuluculuk sınavı yer ve tarihi Arabuluculuk Dire başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından internet sitelerinde duyuruluyor.

Avrupa adaletin Etkinliği komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar, Adalet Bakanlığı, hukuk İşleri genel Müdürlüğü, Arabuluculuk Daire Başkanlığı mahkeme Temelli Arabuluculuk Hizmetlerinin şekillenmesinde teknik destek sağlamışlar.

Bağımsız, tarafsız Üçüncü kişinin desteği ile anlaşmazlıkların esnek bir yaklaşımla çözüme götürülme sürecini içermektedir. Arabuluculuk yaklaşımının davalara sağladığı kolaylık daha hızlı sonuca gitme olanağı tanıması, mahkeme ortamında olması mümkün olmayan esnekliğin sağlanmasıdır ve taraflar kararlarını yine kendileri verirler.

Arabuluculukta davaya taraf olan kişiler iletişim kurmaları konusunda desteklenir kaliteli iletişime arabulucu vasıtası ile ortam sağlanır ayrıca davaya göre bir takım harç ve ücretler olmayacağından daha masrafsız gerçekleşen bir süreçtir.

Arabuluculuk faaliyetleri Hukukumuza 22 Haziran 2012 tarihinde 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk kanununun yürürlüğe girmesi 26 Ocak 2013 yılında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin yayımlanması ile uygulamaya konulmuş.

Arabulucu olacak kimse Adalet Bakanlığı tarafından açılan yazılı ve sözlü sınavları başarı ile geçtikten sonra Adalet Bakanlığı Arabulucu siciline kayıt olmak zorundadırlar. Taraflar arabulucuya başvurma, süreci devam ettirme veya sonlandırma konusunda kararlarında tamamen özgürdürler. Süreç içinde yapılan tüm görüşmeler yine yasal zorunluluk olarak gizlilik ilkesine tabidir.

Arabuluculuğa ihtiyaç duyulan alanlar genellikle Özel Hukuk kapsamındaki davalar ayrıca uluslararası yaklaşımlara göre Hâkim bu tür davalarda arabulucu ile uzlaşmaya yönlendirdiğinde sonuçların daha verimli olduğu yönünde bir görüş var.

ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİNE YÖNLENDİRİLEN DAVALARIN ÖZELLİKLERİ

 • Mahkeme ortamına yansıyandan çok daha fazla menfaat ve sorun olması
 • Taraflar ile ayrı toplantı yapılması gerekli olabilir
 • Aile, komşuluk, iş ilişkileri gibi korunması gereken değerlerin bulunduğu durumlar
 • Tarafların dışında konuyu ilgilendiren başkalarının olması
 • Anlaşmazlığın değeri ile uyuşmayan masrafların olması
 • Sürecin karmaşık olması
 • Tarafların süreçten yorulmuş olması
 • Uzun süreyi kapsayan çözüm gerektirmesi

ARABULUCULUK ÜCRET UYGULAMASI

Konusu para olmayan ve para ile ölçülemeyen Hukuki uyuşmazlıkların dava açılmadan önce arabuluculuk yolu ile çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücretler konuya ve süreye göre farklılık göstermekte.

 • Aile hukukundaki anlaşmazlıklarda ilk 3 saat 80 Lira, takip eden her saat için 60 Lira ve her iki taraf için ayrı olarak uygulanmakta.
 • Ticari uyuşmazlıklarda taraf başına ilk 3 saate kadar 160 Lira takip eden her saat için 120 Lira
 • Sermaye şirketleri için taraflara ayrı ayrı olmak üzere ilk 3 saate kadar 190 Lira takip eden her saat için 140 Lira

Liste oldukça uzun ve durumlara göre farklılıklar gösterir nitelikte meslek ile ilgilenen adayların ön bilgi edinebilmesi açısından özet olarak aktarmakta fayda gördük.

ARABULUCULUK HİZMETLERİ BÜROSU

Arabuluculuk büroları, Arabuluculuk Kurulunun her türlü karar ve işlemlerini yerine getirmek zorunda olan faaliyet merkezleridir. Arabuluculuk Büroları gerektiğinde Üniversiteler, kamu kurumları, meslek kuruluşları, vakıf ve dernekler ile iş birliği yapabilirler. Arabulucu alımına ilişkin yazılı ve sözlü sınavların gerçekleşmesine ilişkin işlemleri yürütürler.

Arabuluculuk faaliyeti ile ilgili yayın yapılması, bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi faaliyetlerini yürütürler, arabuluculuk kurumunun tanıtılması kamuoyunun bilgilendirilmesi çalışmalarını yürütürler. Arabuluculuk sınavında başarılı olan adayların başarı belgeleri yine Arabuluculuk Hizmetleri Bürosu tarafından verilmektedir.

Arabuluculara ödenecek asgari ücret tablosunun hazırlanması, yıllık faaliyet raporunun hazırlanması, Arabuluculuk Kurulunun sekretarya işlemlerinin yürütülmesi, arabuluculuk sürecinin işlemesi, kendi görev kapsamında bulunan işlemleri takip etmek bu büronun görevleri arasında bulunuyor.

EĞİTİM VEREN DİĞER KURUMLAR

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk kanunun 23. Maddesi gereği bakanlık tarafından Arabuluculuk Eğitim izni verilen eğitim kuruluşları uzmanlık eğitimi verebiliyorlar. Türkiye odalar ve Borsalar Birliği, teknoloji Üniversitesi 2015 yılından bu yana Arabuluculuk Eğitimi veren kuruluşlar.

Arabuluculuk uzmanlık eğitimine katılabilmek için Arabuluculuk uzmanlık siciline kayıt olmuş olmak gereklidir. Arabuluculuk eğitimi sırasında Temel hukuk bilgisi, İletişim becerileri, Beden dili, Müzakere yöntemleri, Psikoloji, uyuşmazlık çözümünde uygulanacak yöntemler ve uygulamaları dersleri uzman adaylarına verilmektedir.

Aktüer Kimdir?

Üye | 03/06/2018 | Meslekler

Dördüncü endüstri devri yaşamımızı derinden etkileyerek küresel düzeyde yaşamlarımızı temelinden farklılaştırıyor, günlük toplumsal ve bireysel ihtiyaçlarımız farklılaşırken, yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürmemiz için ihtiyaç duyduğumuz iş ve mesleklerimiz de değişim gösteriyor.

21.Yüz Yıl çağdaş uygulamalarının neticesi olarak mesleklerde alt guruplar ve daha alt gruplar oluşturularak her detayda uzmanlaşmanın sağlanmaya çalışılması, sıfır hata ve minimal düzeyde risklerin hesaplanması anlayışı ile doğan yeni mesleklerden biri Aktüerlik.

Sigorta sözleşmelerine temel teşkil eden uygulama ve yöntemlerin etkin biçimde hayata geçirilmesi, risklerinin hesaplanması ve sigorta uygulamalarının gelecek dönemlerine ait politikaların belirlenmesine destek sağlayacak araştırmaları kapsamaktadır.

Yaşam alanımız doğal olarak riskler içerir, İnsan hayatının tüm alanlarında gerçekleşebilecek kaza risklerinin ölçülüp değerlendirilmesi Aktüerlik mesleğinin gerekleri içinde yer alır. Uzmanlık olarak mesleki faaliyet yeni olsa da tarihi geçmişe sahip bir kelimeden alıyor adını.

Roma Senatosunda Yöneticilere verilen isimlere dayanıyor kökeni. İlk kez 1821 yılında İngiltere Hükümeti tarafından kabul edilmiş ve 2012 yılına gelindiğinde yılın en iyi mesleği olarak onurlandırılmış.

Aktüer uzmanlar genel olarak sigortacılıkta tercih ediliyor olsa da diğer kullanım alanları da oldukça yaygın ve ilerleyen zamanlarda daha fazla tercih edilir hale geleceği öngörülüyor. Bankacılık, yaygın olarak tercih edildikleri sigortacılık faaliyetlerinden sonra ikinci sektördür.

Aktüer, finansal riskleri hesaplayabilen, çözüm üretebilme bilgi ve yeterliliğine sahiptir, çözüm sürecini değerlendirebilme becerisi olan,  Geleceğe yönelik stratejik öngörüler de bulunabilen uzman kişidir Aktüer.

Aktüer mesleği, Ekonomi, matematik, bilgisayar, iyi derecede İngilizce ve ve bankacılık bilgisine sahip kimselerin yapabileceği meslek grubundadır. Kişi Aktüerlik sınavına girerek yetki belgesini elde edebiliyor. Avrupa ve Amerika’da iş tatmini sağlaması, ücretin yüksek olması ve prestijli bir meslek olması nedeni ile tercih ediliyor.

İstatistik, muhasebe, bankacılık, sigortacılık alanlarında bilgi sahibi kişiler Aktüer olmayı düşünebilirler. Sahip olunan bilimsel yetkinlik ile risk yönetimi faaliyetinde bulunmak temel görevleri olduğundan çalışma alanları her geçen gün artmakta nerede ise tüm sektörlerde aranan uzman kişiler  olmaya adaydırlar. Türkiye’de bu alanda görev yapan yeterli uzman bulunmadığından iş bulma ve yüksek ücretle istihdam edilme şansları oldukça fazladır.

Üniversitede bölümleri mevcut, meslek dersleri genel olarak bankacılık ve sigortacılık ile matematik bilgisinde yoğunlaşıyor. Genel görev alanlarından biraz söz etmek gerekir ise, sigortalanan ürün veya kişi kim ise üzerinde hasar tespitinde bulunur, kaza risklerini değerlendirerek gerçekleşme olasılıklarını hesaplar, sayısal veriler ve grafikler oluşturabilir, finansal raporları hazırlar.

Aktüerya Enstitüsü İngiltere’de daha 1848 yılında kurulmuş, 8 yıl sonra İskoçya’da Aktüerya fakültesi eğitime başlamış. Türkiye’de Aktüer olmak Hazine Müsteşarlığı’nın şartlarının yerine getirilmesi ile mümkün. Müsteşarlık tarafından Dört seviyeden oluşan sınav gerçekleştiriliyor, sınavların tümünde başarı gösteren kişiler Aktüer unvanını alabiliyorlar.

Türkiye genelinde henüz bilinen bir meslek değil ancak geleceği parlak, iş bulma imkânı yüksek olan prestijli bir meslek olduğu kesin. Sigorta şirketleri yasal mevzuat gereği Aktüer istihdam etmek zorundalar ve istihdam edilen Aktüer, Aktüerler siciline kayıtlı olmak durumundalar.

Araştırma sonuçları Hukukta görülen sigorta davalarında, Aktüerin tespitleri olmadan adaletli bir karar vermek mümkün değildir diyor. Her gün gerçekleşen yüzlerce kaza mahkeme ortamlarına taşınmakta ancak bu kazaları değerlendirecek Aktüerler bulunmamaktadır tespitinde bulunulurken, büyük bir Aktüer açığından söz ediliyor. Verilere göre maaşları 7000 – 10.000 Lira arasında.

Ülkemizde Aktüerler Derneği 1951 yılında kurulmuş, ‘Türkiye Aktüerler Cemiyeti’ adı altında hizmet verirken,1980 yılında kapatılmış, 1981 yılında Aktüerler derneği adı ile yeniden faaliyetlerine başlamış.

Bir Aktüerya için matematik ve istatistik bilgisindeki yüksek başarı ön koşulu oluşturuyor. 2010 yılı bilimsel araştırma sonuçlarına göre 2010 yılında Türkiye’de görev yapan Aktüer sayısı 116, üniversitelerin ilgili bölümlerinden ciddi rakamlarda Aktüer olabilecek mezun beklentisi bulunuyor ülkemizin.

Mesleğin niteliklerinde aranan şartlar çağın gereklerine uygun olarak artmış durumda. Yabancı mesleki gelişmelerin kolayca takip edilebilmesi, ülkede faaliyet gösteren mevcut yabancı sermayenin bulunması üst seviyede İngilizce bilgisini zorunlu hale getirmiş. Bilgi sayar hakimiyetinin olması başka bir uzmana ihtiyaç duymadan veri tabanını kullanabilmesi mesleğin gereklerini kesintisiz ve hatasız gerçekleştirebilmesi açısından önem taşımaktadır.

Başarılı Aktüerlerin eğitilebilmesi için üniversitelerde yeterli bilgi donanımına sahip öğretim üyelerinin yetiştirilmesi, çözümlerden bir olarak gösteriliyor.